Vertel & Deel

BartVanDolderen

Expert Werkplekleren : Zonder wrijving geen glans!

Bart van Dolderen, senior docent faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool te Heerlen geeft in zijn inleiding aan dat binnen steeds meer organisaties het bewustzijn ontstaat dat de praktijk, innovatie, kenniscreatie en opleiden geen gescheiden activiteiten zijn: “We moeten dit integreren om te komen tot effectieve en efficiënte oplossingen voor de vraagstukken waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. Iedereen wil innovatieve, reflectieve professionals, die kunnen acteren in de context van een lerende organisatie. De verwachtingen van werkplekleren zijn hoog. Echter, deze worden maar beperkt waargemaakt,” aldus van Dolderen. Dat lijkt mede te komen doordat ideeën voor werkplekleren onvoldoende doordacht worden uitgewerkt en begeleid.

Werkplekleren binnen een organisatie vraagt om het betrekken van alle activiteiten rond ‘leren’ en ‘organiseren’ in het ontwerpen van expliciete leerprocessen. Dit vraagt om speciale expertise, vanuit de domeinen onderwijskunde, organisatiekunde en veranderkunde. Een Expert werkplekleren heeft expertise verworven op deze drie domeinen.

Het vertrekpunt van werkplekleren is volgens Bart altijd een door de organisatie gewenste performance en op basis daarvan door de deelnemers afgeleide leervraagstukken. Om de leervraagstukken te beantwoorden worden leerprocessen ontworpen. Om de leervraagstukken succesvol uit te voeren is een passende leeromgeving nodig. Op basis van zijn expertise is de Expert werkplekleren in staat om teams te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van deze leerprocessen op het continuüm van informeel leren tot schools opleiden.

Bart wil waken voor een ideaaltypische aanpak van werkplekleren omdat het leren in de praktijk zich in allerlei grillige vormen aan het openbaren is. Dit betekent dat de Expert werkplekleren de benodigde interventies in steeds wisselende volgorde en in samenhang met elkaar zal uitvoeren, maar altijd vanuit een overzicht van het gehele proces.

Bart sluit af met enkele praktijkobservaties en geeft ons terug dat de verwachte opbrengsten van werkplekleren hoog zijn, de uitvoering in de praktijk voor alle betrokkenen veelal als complex wordt ervaren en de Expert werkplekleren voor grote uitdagingen staat. Het is - voor alle betrokkenen - hard werken, doorzetten, vasthouden en teleurstellingen overwinnen. Alleen zo kunnen we het leren en organiseren steeds meer in elkaar laten vloeien en er de verwachte revenuen van plukken. Een Expert werkplekleren: zonder wrijving, geen glans!

Log in